POSTANOWIENIA OGÓLNE I DEFINICJE

 1. Niniejsze warunki korzystania określają zasady funkcjonowania oraz korzystania ze strony internetowej dostępnej pod adresem www.sallyyumeno.com.
 2. Użyte w Warunkach pojęcia oznaczają:
 • Administrator — podmiot udostępniający zasoby Strony, którym jest firma Yumeno z siedzibą w Gdyni, przy Placu Kaszubskim 8, NIP 7321918739, REGON 101308369;
 • Fotografie - materiały fotograficzne udostępniane Administratorowi przez Personel na podstawie Licencji, rozumiane jako „Utwór” w świetle Ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.);
 • Katalog - zbiór danych osobowych Personelu, zarejestrowany w Generalnym Inspektoracie Ochrony Danych Osobowych pod nazwą „Katalog hostess/hostów i modelek/modeli”, przechowujący wszelkie dane osobowe przekazane drogą Rejestracji;
 • Licencja - nieodpłatna i niewyłączna licencja, udzielana Administratorowi przez Personel, na przetwarzanie materiałów fotograficznych udostępnionych przez Personel, na warunkach określonych w części „Prawa Autorskie”;
 • Personel - osoby, których dane osobowe przetwarzane są w Katalogu;
 • Profil - wybrane dane osobowe określonej osoby z Personelu, widoczne dla użytkowników Strony;
 • Rejestracja - wypełnienie i wysłanie przez Użytkownika formularza zgłoszeniowego lub formularza zawarcia umowy;
 • Strona - strona internetowa dostępna pod adresem www.sallyyumeno.com, wraz ze wszystkimi podstronami i wersjami językowymi;
 • Użytkownik - każda osoba korzystająca ze Strony;
 • Warunki - przedmiotowy dokument normujący prawa i obowiązki Użytkowników, Personelu oraz Administratora.

 

WYMAGANIA TECHNICZNE

 1. Poprawne funkcjonowanie wszystkich elementów Strony oraz jej prawidłowe wyświetlanie możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez Użytkownika następujących minimalnych wymagań technicznych:
 • zastosowania przeglądarki internetowej obsługującej język HTML5 oraz JavaScript;
 • posiadania oprogramowania umożliwiającego obsługę plików PDF;
 • włączenia obsługi plików cookies przez przeglądarkę internetową.
 1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za problemy bądź ograniczenia techniczne występujące w sprzęcie komputerowym, z którego korzysta Użytkownik, a które uniemożliwiają lub utrudniają korzystanie ze Strony.
 2. Administrator prowadzi bieżący nadzór nad Stroną, zapewniający poprawność jej działania, jednakże nie gwarantuje stałej dostępności Strony, jak również jej bezbłędnego funkcjonowania.
 3. Administrator zastrzega sobie możliwość do usunięcia bądź modyfikacji dowolnych elementów Strony.
 4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zawartość i działanie podlinkowanych stron internetowych, należących do osób trzecich.
 5. Administrator zastrzega sobie prawo zawieszenia, modyfikacji czy zakończenia działania Strony, w dowolnym czasie i z dowolnych przyczyn.

 

PROFILE PERSONELU

 1. Utworzenie Profilu następuje wedle uznania Administratora, na skutek weryfikacji i akceptacji danych przekazanych drogą Rejestracji.
 2. Utworzenie Profilu nie jest równoznaczne z możliwością otrzymywania zleceń pracy od Administratora.
 3. Administrator zastrzega sobie prawo do odmowy utworzenia Profilu oraz do usunięcia Profilu w dowolnym czasie i z dowolnych przyczyn.
 4. W przypadku otrzymania zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o naruszeniu jakichkolwiek praw osób trzecich związanych z Fotografiami, lub podania nieprawdziwych danych osobowych przez podczas Rejestracji, Administrator ma prawo do natychmiastowego usunięcia Profilu.
 5. Usunięcie Profilu nie jest równoznaczne z usunięciem danych osobowych zarejestrowanych w Katalogu.
 6. Rejestracja jest dobrowolna i nieodpłatna. Personelowi przysługuje prawo do wglądu, modyfikacji i usunięcia wszelkich danych osobowych, na mocy Ustawy z 27 sierpnia 1997r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. nr 133 poz. 883).

 

PRAWA AUTORSKIE

 1. Strona oraz wszelkie zawarte na niej elementy stanowią przedmiot praw Administratora, wyłączając elementy, które stanowią przedmiot praw osób trzecich.
 2. Personel zapewnia, że udostępnione przez niego i zamieszczone w Katalogu Fotografie nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym w szczególności praw autorskich majątkowych lub osobistych. Jednocześnie Personel zapewnia, że posiada autorskie prawa majątkowe do udostępnionych przez niego i zamieszczonych w Katalogu Fotografii, w zakresie pozwalającym na zgodne z prawem i Warunkami opublikowanie ich w Profilu, oraz na zgodne z prawem udzielenie Licencji na przetwarzanie Fotografii przez Administratora, a także, że udzielenie Licencji i przetwarzanie przez Administratora Fotografii zgodnie z warunkami Licencji w żaden sposób nie naruszy praw osób trzecich.
 3. Personel udziela Administratorowi Licencji na przetwarzanie udostępnionych przez niego Fotografii, na następujących, znanych w chwili rejestracji, polach eksploatacji:
 • w zakresie utrwalania i zwielokrotniania - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy Fotografii, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
 • w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami - brak możliwości wprowadzenia do obrotu;
 • w zakresie rozpowszechniania w sposób inny niż określony wyżej - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie Fotografii w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;
 • w zakresie modyfikacji - modyfikację graficzną Fotografii, tj. zmianę jasności, kontrastu, nasycenia, balansu kolorów oraz innych modyfikacji mających na celu dostosowanie Fotografii do wymogów Strony, a także kadrowanie, zmniejszenie rozdzielczości i wielkości Fotografii.
 1. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania ze Strony w zakresie użytku wyznaczonego przepisami Ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.) i Ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.).
 2. Zawartość Strony nie może być kopiowana, przetwarzana, modyfikowana, transmitowana ani udostępniana osobom trzecim w celach komercyjnych bez udokumentowanej zgody Administratora.

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Administrator gromadzi dwa rodzaje informacji o Użytkownikach: dane osobowe oraz informacje niebędące danymi osobowymi.
 2. Dane osobowe to informacje, które pozwalają na określenie tożsamości Użytkownika. Dane te przekazywane są podczas korzystania z formularza kontaktowego, formularza zgłoszeniowego oraz formularza zawarcia umowy.
 3. Ochronę danych osobowych podczas ich przekazywania poprzez formularz zgłoszeniowy oraz formularza zawarcia umowy zapewnia 128-bitowy protokół bezpieczeństwa SSL.
 4. Dane osobowe są przechowywane i przetwarzane w zgodzie z zapisami Ustawy o ochronie danych osobowych z 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.). Administrator nie wykorzystuje zgromadzonych danych osobowych w celu innym niż podany podczas ich przekazywania przez Użytkownika. Administrator nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych osobom trzecim, chyba, że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie osoby, której dane osobowe dotyczą, lub też gdy wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.
 5. Użytkownik ma prawo do modyfikacji oraz usunięcia swoich danych osobowych z zasobów serwera Administratora. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne dla prawidłowej obsługi formularzy określonych w pkt. 2.
 6. Informacje niebędące danymi osobowymi to informacje, które nie pozwalają na ustalenie tożsamości Użytkownika. Dane te obejmują rodzaj przeglądarki internetowej, rodzaj systemu operacyjnego, nazwę usługodawcy internetowego (ISP), adres IP, datę i godzinę wizyty na Stronie oraz liczbę kliknięć. Informacje te służą do administrowania Stroną, analizowania trendów oraz zbierania informacji statystycznych.
 7. Informacje niebędące danymi osobowymi są zbierane anonimowo, a ich gromadzenie nie wymaga korzystania z formularzy określonych w pkt. 2.
 8. Zasoby Strony wykorzystują mechanizm automatycznego przechowywania danych typu "cookies", celem utrzymania sesji Użytkownika, personalizacji elementów Strony oraz tworzenia statystyk oglądalności Strony. Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe. Zawartość plików cookies nie pozwala na ustalenie tożsamości Użytkownika.
 9. Użytkownik może samodzielnie decydować czy akceptuje pliki cookies. Wyłączenie obsługi plików cookies przez Użytkownika skutkować może utratą możliwości korzystania z niektórych funkcjonalności Strony.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wszelkie uwagi, zastrzeżenia oraz pytania związane z korzystaniem ze Strony należy składać na adres poczty elektronicznej: sally@sallyyumeno.com.
 2. Postanowienia Warunków podlegają przepisom prawnym obowiązującym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. W kwestiach nieuregulowanych stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych ustaw.
 3. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany Warunków w dowolnym czasie, umieszczając każdorazowo na Stronie informację ich o zmianie.
 4. Wszelkie zmiany Warunków stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania na Stronie.