POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejsze warunki korzystania (dalej: „Warunki”) określają zasady działania oraz korzystania ze strony internetowej dostępnej pod adresem sallyyumeno.com (dalej: „Strona”), wraz ze wszystkimi jej podstronami oraz wersjami językowymi.
 2. My, SALLY YUMENO Agencja Hotess i Modelek, jesteśmy administratorem Strony oraz administratorem danych osobowych określonych niżej, w Polityce Prywatności. W obrocie cywilnoprawnym działamy jako firma YUMENO z siedzibą w Gdyni, przy Placu Kaszubskim 8, NIP 7321918739, REGON 101308369.
 3. Strona działa poprawnie pod warunkiem spełnienia następujących, minimalnych wymagań technicznych:
  - zastosowania przeglądarki internetowej obsługującej język HTML5 oraz JavaScript;
  - posiadania oprogramowania umożliwiającego obsługę plików PDF;
  - włączenia obsługi plików cookies przez przeglądarkę internetową.
 4. Nie ponosimy odpowiedzialności za problemy bądź ograniczenia techniczne występujące po stronie urządzeń których używasz do korzystania ze Strony, a które uniemożliwiają lub utrudniają korzystanie ze Strony.
 5. Zastrzegamy sobie możliwość usunięcia bądź modyfikacji dowolnych elementów Strony, w dowolnym czasie i z dowolnych przyczyn.
 6. Nie ponosimy odpowiedzialności za zawartość i działanie podlinkowanych stron internetowych, należących do osób trzecich.

 

PRAWA AUTORSKIE

 1. Strona, z wyłączeniem zapisów następnego punktu oraz znaków graficznych firm trzecich, stanowi naszą własność i jest przedmiotem naszych praw autorskich.
 2. Odpowiadając na nasze oferty zleceń oraz dołączając do naszego host-teamu, udzielasz nam nieodpłatnej zgody na przetwarzanie fotografii z Twoim wizerunkiem, wysłanych nam przez Ciebie lub zamieszczonych na Twoim profilu w portalach Facebook.com, Instagram.com oraz Maxmodels.pl (dalej: „Fotografie”). Tym samym możemy:
  - umieścić Fotografie na Stronie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;
  - modyfikować Fotografie graficznie, w szczególności zmieniać ich jasność, kontrast, nasycenie, balans kolorów, kadr, rozdzielczość i wielkość.
 3. Udostępniając nam Fotografie zapewniasz, że nie naruszają one jakichkolwiek praw osób trzecich,w szczególności praw autorskich majątkowych lub osobistych. Jednocześnie zapewniasz, że posiadasz autorskie prawa majątkowe do Fotografii, w zakresie pozwalającym na przetwarzanie ich przez nas w wyżej opisanym zakresie.
 4. Jeśli uzyskamy udokumentowaną informację o naruszeniu jakichkolwiek praw osób trzecich związanych z Fotografiami, mamy prawo do natychmiastowego usunięcia Fotografii ze Strony.
 5. Prosimy o korzystanie ze Strony w zakresie użytku wyznaczonego przepisami Ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz Ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
 6. Nie zezwalamy na kopiowanie, przetwarzanie, modyfikowanie, transmitowanie, ani innego rodzaju komercyjne udostępnianie osobom trzecim zawartości Strony bez naszej udokumentowanej zgody.

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Gromadzimy dwa rodzaje informacji o każdej osobie odwiedzającej Stronę: dane osobowe oraz informacje niebędące danymi osobowymi.
 2. Dane osobowe to informacje, które pozwalają na określenie Twojej tożsamości. Dane te przekazywane są podczas korzystania z formularza kontaktowego oraz formularza zawarcia umowy. Dane te obejmują, w zależności od rodzaju formularza: Twoje imię i nazwisko, numer PESEL, telefon kontaktowy, adres e-mail, aktualny adres zamieszkania, adres korespondencyjny, numer konta bankowego, miejsce aktualnego zatrudnienia oraz informacje o posiadaniu statusu ucznia lub studenta.
 3. Ochronę danych osobowych podczas ich przekazywania na Stronie zapewnia 256-bitowy protokół bezpieczeństwa SSL.
 4. Dane osobowe przechowujemy i przetwarzamy w zgodzie z zapisami Ustawy o ochronie danych osobowych z 10 maja 2018 r. oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, do czasu przedawnienia roszczeń.
 5. Możemy powierzyć gromadzone dane osobowe innym podmiotom, takim jak hostingodawca, obsługa księgowa, obsługa prawna, operator płatności albo inny podmiot, z którym współpracujemy w celu należytego świadczenia usług. Powierzenie danych osobowych następuje zawsze w udokumentowany sposób.
 6. Nie wykorzystujemy zgromadzonych danych osobowych w celu innym niż podany podczas ich przekazywania. Nie przekazujemy, nie sprzedajemy i nie użyczamy zgromadzonych danych osobowych osobom trzecim, chyba, że dzieje się to za Twoją zgodą lub gdy wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.
 7. Masz prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, usunięcia oraz cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne dla prawidłowej obsługi formularzy określonych w ust. 2.
 8. Informacje niebędące danymi osobowymi to dane, które nie pozwalają na ustalenie Twojej tożsamości. Dane te obejmują rodzaj przeglądarki internetowej, rodzaj systemu operacyjnego, nazwę usługodawcy internetowego (ISP), adres IP, datę i godzinę wizyty na Stronie. Informacje te służą nam do poprawnego działania formularza zawarcia umowy, administrowania Stroną, analizowania trendów, zbierania informacji statystycznych.
 9. Informacje niebędące danymi osobowymi są zbierane anonimowo, z wyłączeniem informacji gromadzonych poprzez formularz zawarcia umowy.
 10. Strona wykorzystuje mechanizm automatycznego przechowywania danych typu cookies. Informacje zawarte w plikach cookies pozwalają na personalizację elementów Strony, zapamiętanie preferencji językowych oraz tworzenie statystyk oglądalności Strony. Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe. Zawartość plików cookies nie pozwala w żaden sposób na ustalenie Twojej tożsamości.
 11. Możesz samodzielnie decydować czy akceptujesz pliki cookies, za pomocą ustawień w przeglądarce internetowej. Wyłączenie obsługi plików cookies skutkować może utratą możliwości korzystania z niektórych funkcjonalności Strony.
 12. Wszelkie uwagi, zastrzeżenia oraz pytania związane z Polityką Prywatności składaj na adres poczty elektronicznej naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych: rodo@yumeno.pl.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wszelkie uwagi, zastrzeżenia oraz pytania związane z korzystaniem ze Strony składaj na adres poczty elektronicznej: sally@sallyyumeno.com.
 2. Postanowienia Warunków podlegają przepisom prawnym obowiązującym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 3. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany Warunków w dowolnym czasie, umieszczając każdorazowo na Stronie informację ich o zmianie.
 4. Wszelkie zmiany Warunków stają się obowiązujące w momencie opublikowania ich na Stronie.